Website Hit Counter
 
text banner ผู้บริหาร
     
   
  นายวินัย โชคชัย
นายก อบต.หนองฉิม
 
     
 
นายสมจิต ไทยธีระ
รองนายก อบต.หนองฉิม
  นายภาสกร คำนึงผล
รองนายก อบต.หนองฉิม
 
   
นางวิไลลักษณ์ เย็นชัยภูมิ
เลขานุการนายก อบต.