Website Hit Counter
 
 
สำนักปลัด อบต.
 
ชื่อ :
ตำหน่ง :
นายเชาวลิต จันทร์พงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
ชื่อ :
ตำหน่ง :

นายประทีป หิงสันเทียะ
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

     
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
นางอุสรา ศรีวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
ชื่อ :
ตำหน่ง :
นางศิรประภา โชตินอก
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 
ชื่อ :
ตำหน่ง :

น.ส.ภัทรลภา บุพโต

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

   
ชื่อ :
ตำหน่ง :
นางสาวณัฏฐยาภรณ์ ภานุมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   
ชื่อ :
ตำหน่ง :
นายกิตติ ล้อเจริญ
ยาม
   
ชื่อ :
ตำหน่ง :
นางเพ็ญพิศ ภัทรธนเดช
คนงานทั่วไป
   
   
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อ :
ตำหน่ง :
นายณฐ โสดาดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
   
ชื่อ :
ตำหน่ง :
นางสาวพัชรี พาเจริญวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
งานกฎหมายและคดี
 
ชื่อ :
ตำหน่ง :
นางฐิติวรดา เขียวปาน
นิติกร ชำนาญการ
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   
ชื่อ :
ตำหน่ง :
พ.จ.อ.ธวัชชัย ศรีวิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
   
ชื่อ :
ตำหน่ง :
นายบุญมา จันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
   
     
ชื่อ :
ตำหน่ง :

นายอาคม เหลี่ยมพล

พนักงานขับรถขยะ

     
ชื่อ :
ตำหน่ง :

นายสมบัตร ราชวงษ์

คนงานประจำรถขยะ

     
ชื่อ :
ตำหน่ง :

นายสุวิทย์ บุญพุฒ

พนักงานประจำรถขยะ

     
ชื่อ :
ตำหน่ง :

นายชัยณรงค์ อาจกล้า

คนงานประจำรถขยะ

     
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ชื่อ :
ตำหน่ง :

นางสาวเกษมณี มณีรัตน์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ