Website Hit Counter
 
text banner ประวัติหนองฉิม
สำนักปลัด
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   
• งานบริหารงานทั่วไป
- ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่น ๆ
- ควบคุมดูแลและรับผิดชอบสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการ งานสารบรรณทุกชนิด
- งานบันทึกข้อมูล
• งานบริหารงานทั่วไป
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
- งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ
• งานกฎหมายและคดี
- ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดีการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
• งานบรรเทาสาธารณภัย
- งานวิเคราะห์ สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย
- งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเอื้ออำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานการบริการด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัย
- งานควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- งานการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
- งานการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน ติดตามผลสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
- ประเมินสถานการณ์ รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัย ให้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ สั่งการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
 
ส่วนสวัสดิการสังคม
- สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงานดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ
- เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
- ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาชุมชน
- อำนวยวามสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น
 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ
   
• งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
 
• งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
- งานป้องกันยาเสพติด
 
• งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
 
• งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
 
• งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
- งานโรคเอดส์
 
• งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานรักษาและพยาบาล
- งานชันสูตรสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม
- งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์
 
งานตรวจสอบภายใน
- ปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ด้านการตรวจสอบงานเกี่ยวกับการเงิน
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งเอกสารทางการเงินด้วย
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
- ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะและการรักษายานพาหนะให้ประหยัด ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- ตรวจสอบเงินประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
 
อนึ่ง ในการบริหารกิจการ/การติดต่อ การตอบโต้หนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้รักษาราชการแทน ทำการแทนตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง กรณีที่ต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบทันที