Website Hit Counter
 
ประเพณีลอยกระทงตำบลหนองฉิม ปี 2558
กิจกรรมลอยกระทงตำบลหนองฉิมประจำปี 2558 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ซึงมี ขบวนแห่กระทง นางนพมาศ และกิจกรรมการแสดงบนเวที ของโรงเรียนและชุมชนชาวตำบลหนองฉิม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป
อบต.หนองฉิม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 ณ วัดสุทธิวนาราม
อำเภอเนินสง่าสัญจร
นายอำเภอเนินสง่าร่วมกับ อบต.หนองฉิม จัดประชุมอำเภอสัญจร ณ วัดสุทธิวนาราม ตำบลหนองฉิม เพื่อประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานด้านต่างๆของอำเภอเนินสง่า
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชนในตำบลหนองฉิม
อบต.หนองฉิมร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชนในตำบลหนองฉิม
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลหนองฉิม
นายวินัย โชคชัย นายก อบต.หนองฉิม ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภาตภัยทำให้บ้านเรือนเสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในตำบลหนองฉิม
ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานฯแก่ผู้ประสบภัยฯ
ผู้บริหาร ประธานสภา และปลัด อบต.หนองฉิม ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานฯแก่ผู้ประสบภัยฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเนินสง่า ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.หนองฉิม ร่วมทำปณิธานความดี ปีมหามงคล โดยทำความสะอาดวัดและถวายเพลพระ ในวันที่ 9 ก.ค.58
ประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2558 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
อบต.หนองฉิม จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558
งานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองฉิม ปี 2558
อบต.หนองฉิมร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองฉิมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ขึ้นที่วัดสุทธิวนาราม โดยมีการแสดง และการแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุ
งานกีฬา อบต.สัมพันธ์อำเภอเนินสง่า ครั้งที่ 18
อบต.หนองฉิมเข้าร่วมงานกีฬา อบต.สัมพันธ์อำเภอเนินสง่า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 ที่ อบต.ตาเนินเป็นเจ้าภาพ
หน้า ::  1 } 2 } 3