Website Hit Counter
 
ประกาศประกวดราคาอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

      เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด  81 – 100  คน

----------------------------------------

                               

         ด้วยองค์การบริหารส่วนหนองฉิม อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประมูลราคางานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด  81 – 100  คน ราคากลางรวมทั้งสิ้น 2,274,000 บาท   (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                 1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว        

                 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

                 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองฉิม

                 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   

               6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ            งานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อย   1,137,000  บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ

               7. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ          

               8. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์               ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ               

                                                                                     

                

                                                                                                /กำหนดดูสถานที่..............

-4-

 

                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบ และรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่า      ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมไม่ได้ 

                 กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  4  มิถุนายน  2558 ตั้งแต่เวลา  09.30  น. ถึงเวลา  11.00 น.  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า ชั้น 1) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  8  มิถุนายน  2558   เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป                                 

ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ   ได้ในราคาชุดละ 5,000 บาท    (ห้าพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 15 – 26  พฤษภาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-846255 โทรสาร  044-846435 และดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th  

                                           ประกาศ    วันที่  15   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2558

 

                                                                            

                                                                (นายวินัย  โชคชัย)

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

 

 

 

 

 

 

               หมายเหตุ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ได้เข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ในการจัดซื้อเอกสารสอบราคาให้นำเอกสารร้าน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมจะได้บันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางต่อไป