Website Hit Counter
 
text banner ประวัติหนองฉิม
ส่วนสาธารณสุข
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันระงับโรคติดต่อ การสุขาภิบาลตามแผนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวัง การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่ดินสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม งานด้านการส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ และด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ประสานงานหน่วยงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตร เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทางด้านการเกษตร ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตลอดจนควบคุมโรคระบาดที่เกิดแก่พืช และสัตว์ ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานนมโรงเรียน การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายใน เป็น 8 งาน ดังนี้
   
• งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหาร และงานอาชีวอนามัย
• งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
• งานรักษาความสะอาด
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมสิ่งปฎิกูล งานรักษาความสะอาด ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
• งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมและเผยแพร่ งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และงานติดตามตรวจสอบ
• งานควบคุมโรค
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเฝ้าระวัง งานระบาดวิทยา งานควบคุมและระงับโรคติดต่อ งานโรคเอดส์
• งานบริการสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาพยาบาล งานเภสัชกรรม งานทันตกรรม งานสัตวแพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์